Hội thi tuyên truyền viên BHXH-BHYT

Tài liệu tham khảo:

  1. Quyết định thành lập Ban tổ chức
  2. Kế hoạch thi tuyên truyền viên
  3. Câu hỏi lĩnh vực BHYT
  4. Câu hỏi lĩnh vực chế độ BHXH
  5. Câu hỏi lĩnh vực thu BHXH
  6. Chương trình hội thi
  7. Câu hỏi tình huống lĩnh vực BHYT
  8. Câu hỏi tình huống lĩnh vực chế độ BHXH
  9. Câu hỏi tình huống lĩnh vực thu
  10. Thể lệ cuộc thi