Ban Giám đốc

Ông Trần Văn Lực
Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai
Ông Phạm Văn Thảo
PGĐ BHXH tỉnh
Ông Đoàn Ngô
PGĐ BHXH tỉnh
Ông Lê Quốc Khánh
PGĐ BHXH tỉnh
 1. Giám đốc Trần Văn Lực
  • Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về mọi lĩnh vực hoạt động của BHXH tỉnh Gia Lai.
  • Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch, tài chính; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng cơ bản; tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính; Chủ tịch Hội đồng Quỹ khuyến học BHXH tỉnh.
  • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Thanh tra Kiểm tra; phòng Tổ chức cán bộ; BHXH thành phố Pleiku; BHXH huyện Chư Sê; BHXH huyện Chư Prông; BHXH huyện Ia Grai. Sinh hoạt tại phòng Kế hoạch - Tài chính.
 2. Phó Giám đốc Phạm Văn Thảo
  • Được ủy quyền của chủ tài khoản ký rút kinh phí, thanh toán từ nguồn chi bộ máy; Cấp, thanh toán chi BHXH, BHYT từ nguồn chi BHXH, BHYT khi Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.
  • Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chế độ chính sách BHXH, quản lý đối tượng; chi trả các chế độ BHXH, BHTN; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, quản lý, lưu trữ hồ sơ; thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản; công tác văn phòng; giúp Giám đốc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác ISO.
  • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng; phòng Chế độ BHXH; phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; BHXH thị xã An Khê; BHXH huyện KBang; BHXH huyện Kông Chro; BHXH huyện Đak Pơ. Sinh hoạt tại phòng Chế độ BHXH.
  • Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 3. Phó Giám đốc Đoàn Ngô
  • Được ủy quyền của chủ tài khoản ký rút kinh phí, thanh toán từ nguồn chi bộ máy; Cấp, thanh toán chi BHXH, BHYT từ nguồn chi BHXH, BHYT khi Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.
  • Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý thu, đôn đốc thu nợ, khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Thu; phòng Khai thác và thu nợ; phòng Cấp sổ, thẻ; phòng Công nghệ thông tin; BHXH huyện Mang Yang; BHXH huyện Đak Đoa; BHXH huyện Đức Cơ; BHXH huyện Chư Păh. Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Thu.
  • Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 4. Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh
  • Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giám định BHYT; công tác truyền thông và Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) của BHXH tỉnh.
  • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Giám định BHYT; BHXH thị xã Ayun Pa; BHXH huyện Krông Pa; BHXH huyện Ia Pa; BHXH huyện Phú Thiện; BHXH huyện Chư Pưh. Sinh hoạt tại phòng Giám định BHYT.
  • Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.