Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc với tập thể viên chức Phòng Quản lý Thu

Chiều ngày 12/3/2019, đồng chí Trần Văn Lực - Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể viên chức và người lao động phòng Quản lý Thu; cùng dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Khai thác và Thu nợ; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra - Kiểm tra; Giám định BHYT; Cấp sổ, thẻ và Văn phòng.

Theo báo cáo của lãnh đạo phòng Quản lý Thu với Giám đốc BHXH tỉnh tại buổi làm việc, đến cuối tháng 2/2019, toàn tỉnh có 79.634 người tham gia BHXH (chiếm 9,79% LLLĐ), trong đó: BHXH bắt buộc: 77.953 người; BHXH TN: 1.681 người; tham gia BHYT: 1.291.439 người tham gia BHYT (bằng 88,54% dân số toàn tỉnh); tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 304.987 triệu đồng; số nợ BHXH, BHYT, BHTN 287.651 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những khó khăn nhất định, đối tượng tham gia BHXH còn thấp, số người tham gia BHYT không bền vững; nợ đóng BHXH, BHYT còn khá cao, đặc biệt là NSNN nước đóng; công tác rà soát, hoàn thiện dữ liệu HGĐ tham gia BHYT còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng dữ liệu HGĐ tham gia BHYT chưa đảm bảo, còn nhiều sai sót về thông tin, trùng nhân khẩu; việc triển khai thực hiện các nội dung mới về theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP chưa thống nhất với quy trình lập dự toán, quyết toán với cơ quan Tài chính; công tác chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV tại các trường còn lúng túng về đối tượng, điều kiện và tỷ lệ mức chi..

Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới như sau:

Một là: Rà soát các chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHTN theo Kế hoạch số 1134/KH-UBND và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo không chồng chéo, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo; tổ chức đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo tháng, quý, năm đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Hai là: Tăng cường công tác thu nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với Sở Tài chính tỉnh xác định nguyên nhân để có báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, đối với các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, các phòng liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại đơn vị, xử lý nghiêm túc các đơn vị vi phạm pháp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Ba là: Cập nhật đầy đủ thời gian đóng, mức đóng, quyền lợi hưởng của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN để làm cơ sở giải quyết chính sách cho người lao động theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bốn là: Chủ động, tích cực tham mưu đề xuất lãnh đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; sớm tham mưu lãnh đạo giao chỉ tiêu kế hoạch cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao năm 2019.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Giám đốc BHXH tỉnh trong công tác phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, tin tưởng rằng công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 và những năm tiếp theo sẽ hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch được giao./.
(Phương Chi, 14/03/2019)

Ý kiến bạn đọc