Hoạt động ngành

BHXH Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó, năm 2018, BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 28,2%, số người tham gia BH thất nghiệp chiếm tỷ lệ 24 % so với lực lượng lao động, số người tham gia BHYT đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ.

Để đạt được các chỉ tiêu năm 2018, BHXH Việt Nam đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp như:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Đề án "Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020", Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020.

Thứ hai, triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ.

Thứ ba, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với bộ, ban, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới. Tích cực điều tra, khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo luật định từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ cho người lao động, đồng thời xây dựng lộ trình khai thác, mở rộng đối tượng.

Thứ tư, tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

Thứ năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đúng đầu khi để xảy ra các vi phạm.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Chú trọng việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở KCB; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình, nghiệp vụ của Ngành tại các đơn vị trong Ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

Thứ tám, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến các cấp, các ngành, người lao động và nhân dân, đặc biệt quan tâm đến người sử dụng lao động và người lao động thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Qua đó tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong việc thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Thứ chín, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thứ mười, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm khắc phục tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của công chức, viên chức.

Thứ mười một, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại.

BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị ngay trong tháng 01/2018. Trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị; chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế và các ngành, cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; hưởng ứng kịp thời phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề "Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp" và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành./.

(Theo Baohiemxahoi.gov.vn, 12/02/2018)

Ý kiến bạn đọc