Hoạt động ngành

UBND thành phố Pleiku chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong các Hợp tác xã

Nhằm tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc trong hợp tác xã, góp phần thực hiện tốt Luật Hợp tác xã năm 2012 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. Vừa qua, UBND thành phố Pleiku đã ban hành Công văn số 2165/UBND-VHXH ngày 12/11/2018 về việc tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, UBND thành phố Pleiku chỉ đạo:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, của người dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt chú trọng về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, thành viên, người lao động làm việc trong hợp tác xã. Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các hợp tác xã trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

Tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng, triển khai các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, thành viên, người lao động làm việc trong hợp tác xã được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; theo dõi, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc trong hợp tác xã.

Bảo hiểm xã hội thành phố:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; trình tự, thủ tục tham gia và quyền lợi thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN để người lao động làm việc trong hợp tác xã thấy rõ lợi ích, trách nhiệm của việc tham gia và quyền được hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng tuyên truyền những quy định mới về BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH và Chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, HĐND, UBND thành phố các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong khu vực hợp tác xã; phối hợp với các hợp tác xã rà soát danh sách cán bộ, thành viên hợp tác xã, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương và không hưởng tiền lương (người lao động – người lao động làm việc trong các hợp tác xã) chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đôn đốc, yêu cầu các hợp tác xã tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động. Trường hợp các thành viên hợp tác xã không có quan hệ lao động thường xuyên thì tuyên truyền, hướng dẫn các thành viên đó tham gia BHXH tự nguyện, tập trung vào các giải pháp để người lao động được tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tăng diện bao phủ BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, đơn vị liên quan để quản lý theo dõi các hợp tác xã mới thành lập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, tiến tới giao dịch điện tử đối với tất cả các hoạt động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, chuyển đổi tác phong phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; có giải pháp khuyến khích các xã, phường vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện.

Rà soát tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; báo cáo UBND thành phố, BHXH tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý theo quy định.

Các hợp tác xã trên địa bàn thành phố:

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã, đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên nói chung, quyền lợi tham gia BHXH, BHYT, BHTN nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan, đơn vị về hợp tác xã kiểu mới.

Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; trình tự, thủ tục tham gia và quyền lợi thụ hưởng để người lao động làm việc trong hợp tác xã thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm tự giác tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm việc trong hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ thành phố đến xã, phường phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, thành viên, người lao động làm việc trong hợp tác xã.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, Hợp tác xã trên địa bàn, hy vọng, thời gian tới người lao động trong khu vực Hợp tác xã sẽ được tham gia và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật pháp./.

(Thanh Bình, 14/11/2018)

Ý kiến bạn đọc