Hoạt động ngành

Huyện Mang Yang chỉ đạo thực hiện Chương trình số 68-CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 10/10/2018, UBND huyện Mang Yang đã ban hành Công văn số 821/UBND-BHXH chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/09/2018 của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 28-/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về cải cách chính sách BHXH và nội dung Chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/09/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để thực hiện.

BHXH huyện: Sau khi có kế hoạch của Huyện ủy về việc thực hiện Chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/09/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với việc thực hiện kế hoạch của Đảng bộ xã, thị trấn.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của UBND huyện tin tưởng rằng việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về chính sách BHXH trên địa bàn huyện sẽ đạt được nhiều thắng lợi.
(SĐ, 11/10/2018)

Ý kiến bạn đọc