Hoạt động ngành

BHXH Việt Nam: Ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2020

Theo đó, giao Ban Thu phối hợp với các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc rà soát, điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp; tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 5423/QCPH-BHXH-TCT về việc phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế; rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; kiểm tra, giám sát việc lập, cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH, thu, cấp trùng thẻ BHYT; thanh tra đột xuất việc chấp hành, phát triển đối tượng và giảm nợ đối với các địa phương; triển khai thí điểm ủy thác thu qua đơn vị dịch vụ công.

Ban Thực hiện chính sách BHXH: Tham gia góp ý vào Dự thảo các Đề án cải cách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ; xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH giai đoạn từ khi sửa đổi, bổ sung Luật BHXH đến nay; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ BHXH năm 2020, triển khai chính sách mới (nếu có); tổ chức các Hội thảo, các Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng các Đề án, triển khai các vấn đề có liên quan đến chính sách BHXH.

Ban Thực hiện chính sách BHYT: Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành về chính sách BHYT và tổ chức thực hiện chính sách BHYT...

Ban Sổ - Thẻ: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quyết định mẫu và quy trình cấp, quản lý, sử dụng thẻ BHYT điện tử; hướng dẫn cấp thẻ cho các đối tượng theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 146 của Bộ Y tế; nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, tránh sai sót.

Ban Dược và Vật tư y tế: Phối hợp tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuốc, vật tư y tế; xác định, công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2019-2020, kết quả trúng thầu thuốc và vật tư y tế năm 2019-2020 của các địa phương; xây dựng quy trình phân tích, đánh giá quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế; xây dựng văn bản quy định, hướng dẫn BHXH các tỉnh tham gia đấu thầu mua sắm thuốc của BHXH địa phương.

Vụ Tổ chức Cán bộ: Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sau khi Nghị định thay thế Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành; nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với CCVC ngành BHXH; nghiên cứu sửa đổi một số quy định: Về phân cấp quản lý CCVC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam thay thế quyết định 981/QĐ-BHXH, về tiêu chuẩn, chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc BHXH Việt Nam, về đánh giá, phân loại CCVC hàng năm thay thế Quyết định 1508/QĐ-BHXH và Quyết định 1525/QĐ-BHXH.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch.

Vụ Thi đua - Khen thưởng: Tham mưu đề xuất Tổng Giám đốc nội dung, chương trình phát động thi đua - khen thưởng, trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển BHXH giai đoạn 1995-2020; xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V; tổng kết các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020.

Vụ Hợp tác quốc tế: Tăng cường kết nối đa phương, song phương trong khu vực và trên thế giới, gắn kết với Năm Chủ tịch ASEAN 2020; tổng kết Kế hoạch Thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020; thu hút nguồn lực hỗ trợ của quốc tế để phát triển Ngành BHXH; tăng cường đào tạo quốc tế về phát triển nguồn nhân lực Ngành BHXH.

Trung tâm Truyền thông: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác truyền thông năm 2019, triển khai công tác truyền thông năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông; triển khai các hoạt động truyền thông Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Ngành BHXH (16/02/1995-16/02/2020); kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên truyền tại một số BHXH tỉnh, thành phố; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công tác chăm sóc khách hàng Ngành BHXH.

Trung tâm Công nghệ thông tin: Xây dựng, điều chỉnh các phần mềm đáp ứng việc điều chỉnh chế độ, chính sách của Nhà nước; hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; hoàn thiện cấu trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0; chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các Bộ, ngành; triển khai các nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH sau khi Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được ban hành; hoàn thiện hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử; triển khai ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc: Hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo cán bộ BHXH các tỉnh thực hiện mô hình giám định vùng, đổi mới phương pháp giám định kết hợp giám định điện tử và giám định trực tiếp; giám sát, cảnh báo bất thường, trục lợi trong khám, chữa bệnh và sử dụng Quỹ BHYT; tiếp tục hoàn thiện, phát triển các chức năng của Hệ thống thông tin giám định BHYT, xây dựng quy tắc giám định, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Văn phòng, các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ngành, tổ chức thực hiện hiệu quả công việc, góp phần cùng Ngành BHXH hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị./.
(TH, 22/01/2020)

Ý kiến bạn đọc