Hoạt động ngành

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2011

Trong những năm qua, công tác thi đua được BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả, đi vào nền nếp, thường xuyên được phát động, duy trì. Tuy nhiên, việc triển khai phong trào thi đua vẫn còn một số hạn chế như vẫn còn hình thức và chưa làm tốt việc nhân rộng các điển hình tiên tiến. Để khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành được giao trong năm 2011, BHXH Việt nam có văn bản số 01/BHXH-TĐKT ngày 04/01/2011 hướng dẫn công tác thi đua năm 2011.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH việt Nam tiếp tục quán triệt tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành, bám sát mục tiêu và nội dung thi đua tại Nghị quyết Đại hội thua đua yêu nước Ngành lần thứ III để tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục rộng khắp trong đơn vị…

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2011, BHXH tỉnh, các đơn vị tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, qua đó đánh giá những mặt làm được, hạn chế để khắc phục; khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm được hiệu quả hơn.
(PW, 07/01/2011)

Ý kiến bạn đọc