Hoạt động ngành

Thanh toán thuốc Đương quy di thực theo chế độ BHYT

Phúc đáp Công văn số 1308/BHXH-DVT ngày 23/04/2019 của BHXH Việt Nam, ngày 03/06/2019, Bộ Y tế ra Công văn số 3085/BYT-BH nêu ý kiến về các bệnh “thiểu năng tuần hoàn máu não”, “thiểu năng tuần hoàn máu não ngoại vi” được điều trị bằng thuốc Đương quy di thực theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ Y tế ban hành Danh mục Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Y tế cho biết, Danh mục mã bệnh theo ICD-10 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế được xây dựng dựa trên Bảng Phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan (phiên bản lần thứ 10) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Mục đích của Danh mục này là để các nhân viên y tế sử dụng để phân loại bệnh tật theo các bệnh hoặc nhóm bệnh mà trong đó bệnh, các tổn thương, tình trạng của người bệnh được phân loại dựa trên các tiêu chuẩn được xác lập từ trước. Một số thuốc trong Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BYT có quy định giới hạn chỉ một số chỉ định điều trị nhất định được Quỹ BHYT thanh toán. Các giới hạn chỉ định điều trị này được xây dựng trên cơ sở các chỉ định có trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BYT, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc ghi đầy đủ các triệu chứng, tình trạng bệnh, trong đó có nội dung “thiểu năng tuần hoàn máu não”, “thiểu năng tuần hoàn máu não ngoại vi” của người bệnh vào trường TEN_BENH (Trường 13) trong Bảng 1 (Bảng Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT) ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Sau đây viết tắt là Quyết định 4210) để trích chuyển dữ liệu lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam, làm cơ sở để giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bác sỹ chỉ định thuốc chịu trách nhiệm về tính chính xác trong chẩn đoán và chỉ định thuốc này cho người bệnh. Đồng thời, căn cứ vào các chỉ định điều trị có trong hồ sơ đăng ký thuốc Đương quy di thực đã được Bộ Y tế phê duyệt, Thông tư 05 và dữ liệu XML do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi lên Cổng tiếp nhận theo quy định tại Quyết định 4210, BHXH Việt Nam giám định, thanh toán chi phí thuốc theo chế độ BHYT.

(Phòng GĐBHYT th, 12/06/2019)

Ý kiến bạn đọc