Công nghệ thông tin

Cách nối chuỗi giữa hai, hay nhiều ô và tạo khoảng trống ở giữa trong Excel

Giả sử ta có bảng dữ liệu sau:
Yêu cầu đặt ra là tại ô D2 ta cần nối dữ liệu của ô B2 và ô C2 để có được thông tin đầy đủ dữ liệu họ vả tên và tạo khoàng cách giữa họ&tên đệm và tên.
Ta thực hiện như sau, tại ô D2 thực hiện công thức =B2&" "&C2. Giữa hai dấu “ ” là một dấu cách (khoảng trống).
Và kết quả tại ô D2 sẽ là Trần Văn A. Sau đó ta thực hiện sao chép công thức xuống các ô D3, D4, D5 để có được kết quả như mong muốn.
(QV , 22/02/2017)

Ý kiến bạn đọc