Hoạt động ngành

Bài 2: “Cải cách”, bước đột phá quan trọng

Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra 11 nội dung cải cách. Nội dung cải cách cho thấy nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về bản chất của BHXH ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế, thiết kế bổ sung loại trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp này do Ngân sách nhà nước cung cấp một khoản tiền cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc BHXH hằng tháng và có chính sách huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng này có mức hưởng cao hơn, thực hiện việc điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách, đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia vào BHXH cơ bản, xu hướng ngày càng có nhiều người hưởng chế độ hưu trí có thể với mức thấp sẽ được chú trọng hơn là ít người hưởng chế độ hưu trí với mức cao, với cách tiếp cận này thì khả năng bao phủ của BHXH sẽ nhanh chóng được mở rộng. Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng. Nghiên cứu thiết kế các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng. Mở rộng các chế độ BHXH tự nguyện, tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi giữa BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc, hướng tới chính sách BHXH bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và tiền lương khi có đủ điều kiện cần thiết cũng như nghiên cứu thiết kế các gói BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức, đảm bảo sự độc lập, bền vững về tài chính của quỹ BHXH cũng là một trong những nguyên tắc mà Tổ chức Lao động Quốc tế đề ra. Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt. Nội dung cải cách thể hiện sự kết nối, hỗ trợ qua lại của nhiều chính sách thành hệ thống chính sách an sinh xã hội chặt chẽ giúp tăng diện bao phủ BHXH, tránh để người dân đứng ngoài lưới an sinh xã hội, chính sách BHXH được kết nối với chính sách bảo trợ xã hội. Thực tế đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội chính là đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP hay đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, cải cách sẽ tiến hành cân chỉnh lại các tham số cơ bản nhằm đồng bộ các chính sách hiện có đảm bảo vai trò của BHXH thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội làm cơ sở thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân.

Đưa “Nghị quyết” vào cuộc sống

Có thể nói đây là lần đầu tiên một Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực BHXH đã chỉ rõ một cách toàn diện, tạo ra một bước đột phá mới trong tư duy, nhận thức về BHXH cũng như định hướng hành động hướng tới BHXH toàn dân. Thiết nghĩ, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, trước hết cần tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống chính trị nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề cải cách BHXH nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Với vai trò là viên chức trong ngành BHXH Gia Lai, tôi xin đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là: Chủ động đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, từng cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng Chương trình hành động, xác định mục tiêu phù hợp, giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho chính quyền các cấp. Trước mắt, tập trung rà soát các chỉ tiêu, đánh giá lại thực trạng công tác thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trong 5 năm qua từ 2013-2017 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Tỉnh ủy; HĐND-UBND tỉnh về kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thống kê, dự báo các chỉ tiêu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Tỉnh ủy ban hành Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban hành Trung ương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hai là: Đối với cơ quan tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung chỉ đạ quyết liệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống, nắm bắt đầy đủ, nội dung tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, từng cán bộ, đảng viên đăng ký chương trình hành động, xem đây là kim chỉ nam cho hoạt động của ngành BHXH. Trước mắt, thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện chủ động phối hợp với các ngành trên địa bàn huyện, tham mưu Thành ủy; Thị ủy; Huyện ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn huyện.

Ba là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW đến đến mọi tầng lớp nhân dân. Trước mắt tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đến từng cấp ủy, chi bộ, tập trung vào cán bộ chủ chốt ở các cấp ủy đảng, chính quyền để cán bộ lãnh đạo nắm được tinh thần Nghị quyết để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

Bốn là: Mỗi cán bộ, viên chức ngành BHXH phải đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý nghiệp vụ, thường xuyên rà soát, đề xuất những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn về lao động, việc làm, BHXH với cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện pháp luật, chính sách về BHXH phải kết hợp với hoàn thiện pháp luật, chính sách về chế độ tiền lương, việc làm; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về BHXH theo hướng tiến tới thực hiện BHXH toàn dân; thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện những hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH; đồng thời, các doanh nghiệp và người lao động có quyền khiếu nại, hoặc khởi kiện cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan quản lý quỹ BHXH nếu phát hiện có sai phạm trong thực hiện chính sách BHXH.

Năm là: Phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, thường xuyên tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa quản lý về đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH để nâng cao chất lượng quản lý, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về BHXH, bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH, đẩy mạnh việc phân cấp cho các cơ quan BHXH, thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp./.
(Trần Ngọc Tuấn, 09/08/2018)

Ý kiến bạn đọc