Hoạt động ngành

Cách giải quyết một người lao động có 2 sổ BHXH

Ông A làm việc ở đơn vị X từ năm 2000 đã được cấp sổ BHXH. Năm 2006 ông A nghỉ việc tại đơn vị X, nhưng đơn vị X không chốt sổ va không trả sổ cho ông A. Năm 2007 ông A xin được việc làm tại đơn vị Y và đã được đơn vị Y cấp sổ BHXH. Năm 2009 ông A được đơn vị X trả sổ BHXH. Như vậy ông A hiện nay có 2 sổ BHXH. Vậy cách giải quyết như sau:

- Người lao động làm đơn trình bày quá trình công tác tại đơn vị X và đơn vị Y đã được hai đơn vị cấp sổ BHXH.

- Đơn vị Y (đơn vị công tác sau cùng) có công văn gửi cơ quan BHXH nơi đăng ký nộp BHXH, BHTN đề nghị gộp thời gian công tác của 2 sổ BHXH vào một sổ BHXH, gửi kèm theo 2 sổ BHXH hiện có của người lao động.

- Cơ quan BHXH nơi đơn vị đăng ký nộp BHXH, BHTN có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của 2 sổ BHXH;

+ Thu hồi cả hai sổ BHXH cũ;

+ Hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu của hai sổ BHXH;

+ Cấp lại bìa sổ và tờ rời sổ BHXH theo mẫu mới. Số sổ BHXH được cấp lại là số sổ BHXH của sổ có thời gian tham gia BHXH sớm nhất (Số sổ BHXH cấp khi công tác tại đơn vị X);

+ Giao trả bìa sổ và tờ rời sổ BHXH cho đơn vị Y (đơn vị đang công tác) lưu giữ.

Trên đây là cách giải quyết một người lao động có 2 sổ BHXH theo quy định tại điểm 1 mục IV Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 5 năm 2009 của BHXH Việt Nam.
(Nguyễn Hữu Liên, 27/10/2009)

Ý kiến bạn đọc