Hoạt động ngành

Hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động

Thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, Thông tư số 26/2017/TT- BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc việc chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 265/BHXH-CSXH ngày 24/01/2019 hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Theo đó, Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC có trách nhiệm tiếp nhận Quyết định hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (Mẫu IV-01 kèm theo danh sách theo mẫu IV-02) do Sở Lao động – Thương binh & Xã hội chuyển đến để chuyển cho phòng Chế độ BHXH. Tiếp nhận Văn bản kèm theo Danh sách những trường hợp không đủ điều kiện hưởng từ Phòng Chế độ BHXH để trả cho Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.

Phòng Chế độ BHXH có trách nhiệm tiếp nhận Quyết định mẫu IV-01 kèm theo danh sách mẫu IV-02 từ Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC chuyển đến, thực hiện như sau:

- Trường hợp đủ điều kiện giải quyết: Lập Danh sách giải quyết chi trả theo Mẫu số C90-HD (ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT- BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán BHXH) trình lãnh đạo phê duyệt để chuyển đến Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết: Lập văn bản kèm theo danh sách những trường hợp không đủ điều kiện (theo Mẫu đính kèm) trình lãnh đạo phê duyệt để chuyển cho Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC để trả cho Sở LĐTB&XH.

Thời gian thực hiện: Tối đa 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Phòng Kế hoạch – Tài chính căn cứ danh sách C90-HD do Phòng Chế độ BHXH chuyển đến, chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị sử dụng lao động. Thời hạn thực hiện: Tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận danh sách. Thực hiện hạch toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo theo quy định.
(Lê Hoàng, 15/03/2019)

Ý kiến bạn đọc