Hoạt động ngành

Cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT

Việc cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, trích sao hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận nghỉ dưỡng thai, giấy xác nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) thuộc trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (gọi tắt là Thông tư số 56/2017/TT-BYT).

Tuy nhiên, thời gian qua, một số cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, khi cấp giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong một số trường hợp ghi không đầy đủ các tiêu chí theo mẫu quy định, gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc giải quyết hưởng chế độ BHXH cho người lao động, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động tham gia BHXH, như ghi tên bệnh, nhất là tên bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày không đầy đủ, hoặc ghi tắt; ngày cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không trùng khớp với ngày người lao động đến khám bệnh hoặc không ghi rõ số ngày nghỉ việc được hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH…

Để khắc phục tình trạng trên, cùng với việc phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư số 56/2017/TT-BYT đến toàn bộ người hành nghề và nhân viên của cơ sở mình, các cơ sở KCB cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại Thông tư này; giám sát việc ghi nội dung trong các giấy tờ quy định tại Thông tư này của người hành nghề tại cơ sở của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc cấp các giấy tờ này. Cập nhật dữ liệu KCB vào cơ sở dữ liệu KCB quốc gia để liên thông với hệ thống dữ liệu của cơ quan BHXH. Cơ sở KCB nơi chuyển người bệnh đi có trách nhiệm cung cấp bản sao có đóng dấu treo giấy chuyển viện cho người bệnh khi có yêu cầu.

Theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT, cơ sở KCB nơi đã cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có trách nhiệm:

- Cấp lại giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất, bị hỏng;

+ Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

+ Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;

+ Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp cấp lại phải đóng dấu "Cấp lại" trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

- Bổ sung, sửa đổi nội dung trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong trường hợp có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Sau khi bổ sung, sửa đổi nội dung phải đóng dấu treo của cơ sở KCB (dấu đã đăng ký với cơ quan BHXH) tại phần nội dung bổ sung, sửa đổi.

- Thực hiện việc đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

+ Trường hợp cơ sở KCB là pháp nhân: đăng ký mẫu dấu thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT;

+ Trường hợp cơ sở KCB không phải là pháp nhân: đăng ký con dấu của cơ sở KCB và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Trường hợp cơ sở KCB thay đổi mẫu dấu hoặc thay đổi hoặc bổ sung người được ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị tại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện (theo phân cấp của BHXH Việt Nam) nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp cơ sở KCB đã áp dụng chữ ký số thì thực hiện theo quy định của pháp luật về chữ ký số.

- Thực hiện việc ủy quyền cho người được ký và đóng dấu của cơ sở KCB trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản và được gửi cho cơ quan BHXH cấp tỉnh nơi cơ sở đặt trụ sở. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại. Văn bản ủy quyền phải thể hiện các nội dung tối thiểu sau: Họ, tên và chức danh của người được ủy quyền; phạm vi ủy quyền (nêu rõ người được ủy quyền được ký tên, đóng dấu trong các trường hợp nào) và thời hạn ủy quyền.

(Lê Hoàng, 12/10/2018)

Ý kiến bạn đọc