Hoạt động ngành

Kiểm tra, đôn đốc công tác thu, phát triển đối tượng tại BHXH Ia Grai

Vừa qua, đoàn công tác của BHXH tỉnh do lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Khai thác & Thu nợ đã có buổi làm việc với BHXH huyện Ia Grai để đôn đốc, kiểm tra công tác thu, phát triển đối tượng 2 tháng cuối năm nhằm đảo bảo hoàn thành kế hoạch thu năm 2018.
Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm BHXH huyện đã tích cực triển khai các giải pháp về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định. Số người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện là 5.712 người; chiếm 9,26% lực lượng lao động toàn huyện; đạt 89,5% kế hoạch BHXH tỉnh giao; Tham gia BHTN là 4.878 người; chiếm 7,9% lực lượng lao động; đạt 89% kế hoạch; Tham gia BHYT là 89.152 người; đạt 90,7% độ bao phủ BHYT dân số; đạt 96,5% kế hoạch giao; Số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 81,2 tỷ đồng, đạt 78,8% kế hoạch BHXH tỉnh giao…

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách công tác thu BHXH, BHYT, BHTN theo dõi tại đơn vị, đoàn kiểm tra ghi nhận những mặt đã làm được của đơn vị trong 10 tháng đầu năm, đồng thời đoàn kiểm tra cũng chỉ ra và lưu ý đơn vị cần tổ chức tốt một số công tác trong thời gian hai tháng cuối năm như: tích cực triển khai công tác tuyên truyền, khai thác mở rộng đối tượng, nhất là đối với các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, tích cực khai thác đối tượng tham gia BHYT như học sinh, hộ gia đình…; tăng cường công tác đối chiếu, đôn đốc đối với các đơn vị nợ, triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng tham gia theo đúng quy định./.
(BHXH Ia Grai, 12/11/2018)

Ý kiến bạn đọc