Hoạt động ngành

Đak Đoa: Phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ công chức cấp xã

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức cấp xã. Vừa qua, BHXH huyện Đak Đoa phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2018 cho 85 cán bộ công chức và cán bộ bán chuyên trách cấp xã
Lãnh đạo BHXH huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản về những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT, đặc biệt là triển khai các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời giải đáp nhiều ý kiến thắc mắc xoay quanh các vấn về các quy định về BHXH bắt buộc, tự nguyện, BHYT hộ gia đình, về đối tượng, phương thức, mức đóng và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT hộ gia đình... để cho lực lượng ở cơ sở nắm bắt và về tuyên truyền lại cho người dân hiểu rõ về chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để tăng cường công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH BHYT, hướng tới mục tiêu mọi người lao động tham gia BHXH và mọi người dân phải được tham gia BHYT, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đa dạng công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản để làm chuyển biến nhận thức của mọi người dân về các chính sách của Đảng và nhà nước để từ đó vận động nhân dân tích cực tham gia; có giải pháp vận động cụ thể, thực hiện giao chỉ tiêu vận động đối tượng tham gia BHYT đến tận các thôn, làng gắn chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT với chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy việc phổ biến các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT với lực lượng tuyên truyền viên của xã thực sự cần thiết, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức người dân về chính sách BHXH, BHYT.
(BHXH Đak Đoa, 12/07/2018)

Ý kiến bạn đọc