Hoạt động ngành

Chính phủ yêu cầu xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2018 (tổ chức vào ngày 02/06/2018), Chính phủ ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/06/2018; trong đó, nhận định tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2018 tiếp tục tiến triển tích cực, công tác An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Nghị quyết số 74/NQ-CP khái quát, tháng 05/2018, kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định; lạm phát được kiểm soát. Thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng ổn định, thanh khoản toàn hệ thống được bảo đảm. Thu ngân sách 05 tháng tăng 13,6%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt khá. Nông nghiệp được mùa, giá bán tăng, nông dân có lãi, đời sống được cải thiện. Sản xuất công nghiệp, nhất là ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ duy trì mức tăng khá. Xuất khẩu tăng 15,8%; xuất siêu 3,4 tỷ USD. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng; quan tâm, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, việc làm, thông tin và truyền thông được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Tháng 06 và các tháng còn lại của năm 2018, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 19-2018/NQ-CP, 35/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; quyết tâm hành động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công việc, chú trọng khắc phục tồn tại, yếu kém; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.Các bộ, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương đã đề ra, đánh giá tình hình thực hiện và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm, chủ động giải pháp chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2018.

Riêng lĩnh vực An sinh xã hội, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt chính sách người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/07, các chính sách An sinh xã hội (BHXH, BHYT, BHTN), giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, trình Chính phủ trước ngày 25/06/2018; xây dựng đề án đào tạo nghề cho người thất nghiệp, mất việc làm, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp do chuyển đổi cơ cấu có nguy cơ gây mất việc làm cho người lao động từ nguồn Quỹ BHTN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực hiện các giải pháp cải thiện căn bản chất lượng nhà vệ sinh trong bệnh viện. Khẩn trương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2019 trước ngày 20/07/2018; xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trình Chính phủ trước ngày 25/06/2018.

(Theo Tapchibaohiemxahoi.gov.vn, 13/06/2018)

Ý kiến bạn đọc