Hoạt động ngành

Triển khai bộ thủ tục hành chính của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ thủ tục hành chính của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố trên cả nước, là cơ sở vững chắc và thống nhất về thủ tục hành chính để tất cả các cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện giải quyết các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ngày 26 tháng 8 năm 2009, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã nhận được “tập sách” bộ thủ tục hành chính, với độ dày hơn 700 trang, khổ 19x26,5 cm bao gồm 263 loại thủ tục hành chính thực hiện ở 2 cấp (Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh 152 loại và bảo hiểm xã hội cấp huyện 111 loại) với 248 mẫu đơn, mẫu tờ khai do cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hành kèm theo để cùng với các loại giấy tờ khác làm cơ sở giải quyết các nghiệp vụ của ngành.

 

 


Sau khi nhận được bộ thủ tục hành chính của ngành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã có cuộc họp lãnh đạo các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính nêu trên. Các thủ tục hành chính của ngành được ban hành lần này có quy mô lớn, đồng bộ, thống nhất và rất chi tiết …Việc triển khai nó trong điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu thốn, biên chế cán bộ công chức có hạn …, sẽ gặp phải không ít khó khăn trở ngại khi triển khai cụ thể ở cơ sở; Song toàn hệ thống phải quyết tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các thủ tục hành chính đã được quy định lần này nhằm góp phần thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2007 – 2010 và cũng là biểu hiện sinh động thực hiện cuộc vận động học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Giám đốc chỉ đạo như sau:

- Giao Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ – Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thống nhất 111 loại thủ tục hành chính dành cho cấp huyện trong tháng 9/2009, theo dõi việc triển khai, tiến độ thực hiện, những vướng mắt ở cơ sở …, báo cáo Giám đốc. Đồng thời triển khai thực hiện tại văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh 152 loại thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tiến hành công khai các loại thủ tục theo quy định, chuẩn bị biểu mẫu đi kèm với từng loại thủ tục, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức ghi chép các biểu mẫu đúng quy định.

- Giao phòng Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội tỉnh liên hệ với Ban thông tin – Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận phần mềm tiếp nhận hồ sơ, xử lý kỹ thuật, cài đặt cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phục vụ cho công tác triển khai bộ thủ tục hành chính đã công bố.

- Bộ thủ tục hành chính của ngành được triển khai thực hiện lần này sẽ thay thế các quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế một cửa được quy định ban hành kèm theo quyết định số 146/QĐ-BHXH, ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai./.
(Hoàng Hưng, 31/08/2009)

Ý kiến bạn đọc