Hoạt động ngành

Thống nhất nội dung về công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Sáng ngày 12/04/2019, đồng chí Đoàn Ngô, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cùng lãnh đạo các Sở: Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH đã họp nhằm thống nhất một số nội dung còn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Đặc biệt thống nhất việc lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế, việc lập dự toán và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo Luật Ngân sách trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
Tại cuộc họp lãnh đạo BHXH tỉnh đề nghị lãnh đạo các Sở, Ngành của tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện tốt Nghị định 146/2018/NĐ-CP đó là: Sở Lao động TB&XH có hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố về việc quản lý đối tượng người tham gia kháng chiến theo Khoản 5, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP vì hiện nay theo Công văn số 224/UBND-KGVX ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc rà soát, lập danh sách tham gia BHYT cho một số đối tượng theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP còn thiếu đối tượng này, ký xác nhận các các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng thuộc Sở Lao động TB&XH quản lý năm 2018 để kịp thời quyết toán với ngành Tài chính. Về hồ sơ quyết toán thống nhất thực hiện theo đúng Nghị định 146/2018/NĐ-CP (mẫu số 01, mẫu số 02), kèm theo biên bản giao nhận của từng nhóm đối tượng không cần bảng xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng, giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Việc lập dự toán: Giao cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp chung vào dự toán của tỉnh.
(Phương Thảo QLT, 12/04/2019)

Ý kiến bạn đọc