Hoạt động ngành

UBND huyện Chư Prông chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 77 của HĐND tỉnh

Ngày 29/12/2017, UBND huyện Chư Prông đã ban hành Công văn số 1789/UBND-VHXH về thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ mua BHYT năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo:

Bảo hiểm xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với các phòng: Lao động Thương binh & Xã hội, Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT năm 2018 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND.

Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thong tang cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, chính sách hỗ trợ mua BHYT của tỉnh để mọi người dân biết và tích cực tham gia BHYT.

Phòng Lao động TB & XH: Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn kịp thời lập danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác (không thiếu hụt BHYT); người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định hiện hành tham gia BHYT năm 2018 gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn huyện khẩn trương lập danh sách học sinh thuộc hộ gia đình đông con, khó khăn về kinh tế tham gia BHYT năm 2018 gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Trung tâm y tế huyện: Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và xây dựng “cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp”.

UBND các xã, thị trấn: Kịp thời lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ mua BHYT theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND chính xác, đúng đối tượng gửi cơ quan BHXH để lập thủ tục cấp thẻ BHYT ngay từ đầu năm 2018.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; chính sách hỗ trợ mua BHYT của tỉnh để mọi người dân biết, tích cực tham gia BHXH.

Với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và huyện cùng với chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT năm 2018. Hy vọng, người dân trên địa bàn huyện sẽ có điều kiện tham gia BHYT, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

(BHXH Chư Prông, 11/01/2018)

Ý kiến bạn đọc