Hoạt động ngành

BHXH tỉnh Gia Lai thực hiện thống kê hồ sơ, tài liệu tại BHXH cấp huyện

Ngày 16/8/2018, Giám đốc bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 884/BHXH-TN&TKQTTHC về việc thống kê hồ sơ, tài liệu tại BHXH cấp huyện. Để thực hiện công tác lưu trữ theo quy định, kịp thời bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu phục vụ cho khai thác, sử dụng hiệu quả và có cơ sở báo cáo Lãnh đạo ngành phê duyệt chủ trương và cách thức thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ đối với BHXH cấp huyện. BHXH tỉnh yêu cầu BHXH cấp huyện báo cáo các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thống kê số liệu hồ sơ, tài liệu lưu trữ tính đến thời điểm 31/12/2015 trở về trước hiện BHXH cấp huyện đang quản lý.

2. Đánh giá thực trạng công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu hành chính nghiệp vụ, tình trạng kho lưu trữ và nhân sự làm lưu trữ tại BHXH cấp huyện. Những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện và kiến nghị đối với BHXH Việt Nam.

3. Theo quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam, trong đó quy định phê duyệt kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Theo đó, để được thuê đơn vị ngoài Ngành tổ chức thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại BHXH cấp huyện thì phải có ý kiến phê duyệt bằng văn bản của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh có trách nhiệm tổng hợp gửi báo cáo về việc thống kê hồ sơ tài liệu tại BHXH cấp huyện trước ngày 28/8/2018 cho Trung tâm Lưu trữ BHXH Việt Nam để Trung tâm Lưu trữ tổng hợp, xây dựng tiêu chí đánh giá đề xuất kế hoạch chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ đối với BHXH cấp huyện trình báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam./.
(Thu Lộc, 20/08/2018)

Ý kiến bạn đọc