Hoạt động ngành

Thủ tục hưởng BHTN sẽ chỉ được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 62/LĐTBXH-VL về việc thực hiện BHTN. Trích dẫn quy định tại Điều 42 Luật Việc làm, Công văn số 62/LĐTBXH-VL nêu rõ, các chế độ BHTN bao gồm trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Còn theo Điều 38 Luật Việc làm, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ hưởng BHTN 04 chế độ nêu trên do Trung tâm Dịch vụ việc làm – đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Việc thực hiện giải quyết hưởng BHTN là hoạt động sự nghiệp công, không đơn thuần chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, mà còn tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề nhằm hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới. Do đó, từ thực thế cho thấy, phải thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ tại 01 địa điểm, không thể tách riêng từng hoạt động để hỗ trợ người lao động thất nghiệp.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan, tổ chức khác được khuyến khích áp dụng Nghị định này trong giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, một số địa phương đã đưa các thủ tục thực hiện về BHTN (tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề) theo quy định của Luật Việc làm vào trong Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, dẫn đến việc người lao động phải đi lại nhiều lần, làm thủ tục ở nhiều nơi trong quá trình hưởng BHTN. Mặt khác, theo kinh nghiệm các quốc gia đã thực hiện thành công chính sách BHTN, việc thực hiện các chế độ BHTN hoàn toàn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Để thực hiện tốt chính sách BHTN theo quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thủ tục hưởng các chế độ thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật Việc làm; tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Trung tâm Dịch vụ việc làm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đẩy đủ; chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường thông tin, tuyên truyền về BHTN, đẩy mạnh hoạt động đầy đủ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, thu thập thông tin thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống để kịp thời hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm có việc làm mới.
(KHTC, 11/01/2019)

Ý kiến bạn đọc