Hoạt động ngành

Phân cấp giải quyết hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian trước ngày 01/01/1995 cho BHXH cấp huyện

Người lao động trước ngày 01/01/1995 chưa được cộng nối thời gian sẽ được cộng nối thời gian khi có đủ điều kiện. Tại BHXH tỉnh Gia Lai việc thực hiện cộng nối thời gian này do Tổ thẩm định gồm lãnh đạo BHXH và cán bộ các phòng chuyên môn thực hiện. Nhiều trường hợp người lao động/đơn vị sử dụng lao động phải để từ dưới huyện lên nộp hồ sơ/bổ sung hồ sơ gây tốn kém. Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, từ ngày 15/10/2018, BHXH tỉnh Gia Lai phân cấp cho BHXH huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cộng nối thời gian tham gia trước năm 1995 cho những lao động chưa được cộng nối.

Trong quá trình thực hiện việc giải quyết các loại hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian công tác trước năm 1995. BHXH các huyện, thị xã, thành phố lưu ý một số nội dung: Nghiên cứu kỹ Luật BHXH, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH; Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 888/QĐ-BHXH của BXHH Việt Nam… Hàng tháng, BHXH các huyện, thị xã, thành phố lập Báo cáo tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH (mẫu B04c-TS), ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH gửi về BHXH tỉnh để tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam theo quy định.

Hy vọng, với việc phân cấp cho các đơn vị cấp huyện trực tiếp giải quyết hồ sơ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng hẹn, không chậm trễ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng tham gia./.
(NTT CST, 12/10/2018)

Ý kiến bạn đọc