Hoạt động ngành

Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHYT

Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro vừa ban hành Công văn số 1114/UBND-VHXH về việc tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Theo đó, UBND huyện đã nêu rõ một số bất cập trong việc thực hiện BHYT trên địa bàn trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, giao trách nhiệm cho từng đơn vị thực hiện những yêu cầu:

Bảo hiểm xã hội, các cơ quan ban ngành của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch, giải pháp, biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện quyết liệt để tăng tỷ lệ bao phủ về BHYT, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017; Tập trung đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ đọng trốn đóng BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi phí khám chữa bệnh BHYT, để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện, đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT theo đúng tinh thân chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam; của các cấp tỉnh…nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh truyền hình huyện phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHYT, góp phần nâng cao nhận thức của người dân tham gia BHYT. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện chính sách BHYT.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự quan tâm và phát huy vai trò của các cấp ủy, đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương trong đôn đốc, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, sự nỗ lực của BHXH huyện, tin tưởng rằng trong thời gian tới việc thực hiện nhiệm vụ BHYT trên địa bàn sẽ đạt kết quả cao.
(Bình Hà, 15/06/2017)

Ý kiến bạn đọc