Hoạt động ngành

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1984/KH-BHXH về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V.

Theo đó, việc tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ IV (2015) với chủ đề “Ngành BHXH quyết tâm đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, góp phần phát triển hệ thống ASXH của đất nước” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể tiêu biểu, cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua ngành BHXH, gương điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Ngành. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh to lớn của các tập thể, cá nhân trong lao động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thông qua đó, BHXH Việt Nam còn hướng tới mục tiêu tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm đã được khẳng định trong thực tiễn về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Kế hoạch của BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh, những nội dung tập trung thực hiện từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; các cơ quan truyền thông, trang thông tin điện tử của ngành BHXH tập trung tuyên truyền về Đại hội Thi đua, Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp; biểu dương, ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực công tác của Ngành; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể CCVC, NLĐ trong cơ quan, đơn vị với các nội dung thiết thực gắn với nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy sức mạnh của toàn Ngành, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm của Ngành, như: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua “CCVC ngành BHXH thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua hàng năm do Ngành phát động. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua này.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Luật Thi đua- Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chú trọng việc phát hiện các gương điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, được tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng; đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa thực sự có hiệu quả trong cuộc sống. Lựa chọn gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến cấp trên và Đại hội Thi đua yêu nước của Ngành.

Theo kế hoạch, đối với cấp cơ sở (BHXH cấp quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh và Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam) sẽ phải hoàn thành công tác tổ chức trước 30/1/2020. Đối với cấp trên cơ sở (BHXH cấp tỉnh và Khối cơ quan BHXH Việt Nam) sẽ hoàn thành công tác tổ chức trước 30/4/2020. Đối với ngành BHXH sẽ tổ chức vào quý III/2020.

(Theo Baobaohiemxahoi.vn, 18/06/2019)

Ý kiến bạn đọc