Hoạt động ngành

BHXH huyện Kông Chro chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính

Đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất và ý thức về hành chính phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử… là những nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2019.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành BHXH, cùng với sự năng động, đổi mới theo tình hình cụ thể ở địa phương, BHXH Kông Chro cũng đã quyết liệt tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, BHXH Kông Chro đã niêm yết công khai bộ TTHC, hồ sơ, mẫu biểu liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN tại bộ phận “một cửa”. Đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh thực hiện giao nhận hồ sơ điện tử tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giảm chi phí phát sinh cho các đơn vị sử dụng lao động. Căn cứ nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, tăng cường vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT.

Mỗi cán bộ ngành BHXH phải nhận thức rõ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nhưng yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định; quá trình giải quyết thủ tục hành chính cần có sự linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, từng bước, từng ngày tạo và nâng cao niềm tin về cơ quan BHXH cũng như chính sách, pháp luật BHXH của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Để thời gian tới góp phần vào sự thành công của công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục thực hiện nghiêm túc bộ thủ tục hành chính của ngành BHXH ban hành; BHXH Kông Chro thực hiện các giải pháp để giảm số giờ giải quyết các thủ tục hành chính giao dịch BHXH. Đồng thời, quyết tâm xây dựng hình ảnh công chức, viên chức, người lao động BHXH “thân thiện, trách nhiệm” thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”./.
(BHXH Kông Chro, 20/03/2019)

Ý kiến bạn đọc