Hoạt động ngành

BHXH tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Ngày 09/01/2018, tại BHXH tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, với quyết tâm thực hiện tốt chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 và chủ đề thi đua yêu nước ngành BHXH là “Kỷ cương, đoàn kết- thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã được tổ chức thường xuyên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều phong trào thi đua đột kích được phát động đã kích thích tinh thần sáng tạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành. Các chủ đề, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, mục tiêu thi đua rõ ràng, cụ thể, động viên công chức, viên chức và người lao động tích cực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành được giao. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đã được tôn vinh, khen thưởng.

Năm 2018, với ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ được giao; Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2018 với chủ đề “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”; đồng thời, tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của ngành. Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai phát động thi đua trong toàn ngành và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động hợp đồng thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua cụ thể sau đây:

Một là: Tập trung mọi nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

- Tích cực tham gia tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là Luật BHXH, góp phần đưa Luật BHXH và Luật BHYT vào cuộc sống, tận vùng sâu, vùng xa, vùng đặt biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông về chính sách pháp luật BHXH, BHYT và củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững của ngành BHXH. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội địa phương; tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn. Kịp thời đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao năm 2018. Đặc biệt là tập trung đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Chương trình 55-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính Trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn so với chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao cho đơn vị.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và hưởng chế độ. Quyết tâm hoàn thành việc cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho NLĐ. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ KCB BHYT; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phòng chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

- Tiếp tục thực hiện CCHC với trọng tâm là cải cách TTHC trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, nâng cấp các phần mềm quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

- Tăng cường nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ trong công tác tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng BHXH tỉnh đối với các phong trào thi đua chuyên đề, đột kích. Chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề thực hiện các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013-2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam phát động. Hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và địa phương phát động.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg. Quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hai là: Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả cao, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và DN. Mỗi công chức, viên chức nỗ lực hơn nữa trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng CSVN. Thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của Ngành và địa phương. Thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ Đảng viên, công chức viên chức trong toàn ngành. Chấp hành triệt để các Nội quy, Quy chế của cơ quan và Quy tắc ứng xử của người công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc và phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu không có cán bộ, viên chức nào vi phạm pháp luật, lối sống, đạo đức.

Ba là các chỉ tiêu thi đua:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (Loại 1).

- Về tập thể: 100% tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong số 28 đơn vị phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố: Phấn đấu có từ 95% trở lên tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trong đó phấn đấu có từ 40% đơn vị đạt “Tập thể lao động xuất sắc”. Phấn đấu có 04 đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam năm 2018 (Tập thể BHXH tỉnh, 01 phòng nghiệp vụ và 02 BHXH huyện, thị xã, thành phố).

- Về cá nhân: 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có 95% trở lên cá nhân trên tổng số cán bộ viên chức của mỗi đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó phấn đấu có 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở đối với các hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Tổ chức Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia nhận xét, góp ý cho Đảng viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh trở lên; Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự phấn đấu đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc” năm 2018.

Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai kêu gọi các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể đội ngũ công chức viên chức trong toàn hệ thống BHXH nêu cao tinh thần thi đua yêu nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
(Phòng TCCB, 10/01/2018)

Ý kiến bạn đọc