Hoạt động ngành

UBND huyện Đak Đoa chỉ đạo thực hiện các quy định của Luật BHXH

Ngày 01/02/2018, UBND huyện Đak Đoa ký ban hành công văn số 136/UBND-VX về việc thực hiện các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, theo đó UBND huyện chỉ đạo:

Phòng LĐTB&XH huyện: chủ trì phối hợp với BHXH huyện, phòng Văn hóa và thông tin, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, đặc biệt là việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn, sớm phát hiện, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội huyện: Chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn huyện; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, trong đó tập trung vào đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của NSNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia, đặc biệt ưu tiên rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH và giải quyết các chế độ BHXH cho người tham gia.

Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài truyền thanh-Truyền hình huyện: Đẩy mạnh tuyên thuyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật BHXH, đặc biệt là người làm theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia BHXH bắt buộc và tham gia BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện chính sách BHXH.

Liên đoàn Lao động huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở nêu cao vai trò bảo vệ quyền lợi của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH để đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, đặc biệt là người làm theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia BHXH bắt buộc và tham gia BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Với sự chỉ đạo kịp thời và sự phối hợp tốt của các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tin tưởng rằng trong thời gian tới BHXH huyện Đak Đoa sẽ phát triển tốt đối tượng tham gia BHXH, góp phần hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị./.
(BHXH 38, 02/02/2018)

Ý kiến bạn đọc