Hoạt động ngành

Mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020

Tự hào về dân tộc và nhân dân Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Ngược thời gian trở về quá khứ cách đây 90 năm, một Hội nghị đặc biệt quan trọng, đặc biệt ý nghĩa do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã diễn ra từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 1930 - Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, Hội nghị đã quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở trong nước, gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một Đảng duy nhất "Đảng Cộng sản Việt Nam". Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã được Hội nghị thảo luận và thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận quan trọng nằm trong quỹ đạo của cách mạng vô sản thế giới, giải phóng dân tộc là tiền đề, điều kiện để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người, đó là con đường giải phóng triệt để nhất phù hợp với đòi hỏi của dân tộc, nguyện vọng của nhân dân và xu thế của thời đại, chính bởi vậy trong Chánh cương vắn tắt của Ðảng, Nguyễn Ái Quốc đã xác định con đường của cách mạng Việt Nam là "làm cách mạng tư sản dân quyền" và "thổ địa cách mạng" để đi tới xã hội cộng sản.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất theo một đường lối chính trị đúng đắn, là sản phẩm của sự kết hợp nhuần nhuyễn Chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết định lấy ngày 03 tháng 02 dương lịch hằng năm là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là bước ngoặt vô cùng quan trọng, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Những thành quả cách mạng trong 90 năm qua kể từ ngày Đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích quốc gia, dân tộc, chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đoàn kết, thống nhất xây dựng một nước Việt Nam với mục tiêu nhất quán và lâu dài: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cách mạng tháng 8/1945 thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân; chiến thắng Thực dân xâm lược bằng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, thống nhất toàn vẹn non sông, đưa nước ta bước vào thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế đã minh chứng cho sự khẳng định đó.

Ngày nay, Đảng và nhân dân ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn để nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Theo các chuyên gia "Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mặc dù là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa - kinh tế - chính trị chiến lược ngày càng quan trọng, nhưng đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt". Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) mở ra một kỷ nguyên số và nó đang diễn ra với tốc độ rất lớn, báo trước một sự chuyển đổi hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên quy mô toàn cầu…điều đó vừa tạo ra thời cơ nhưng không ít thách thức đối với Việt Nam. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ "diễn biến hoà bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang là vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây bức xúc trong nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay thế, lực và sức mạnh tổng hợp của đất nước đang tăng lên, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP)…Chúng ta tin tưởng rằng, cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển. Mục tiểu tổng quát: "Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…; tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại." (Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/8/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ (Kỷ Hợi - 2019) sang năm mới (Canh Tý - 2020), thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 25 năm ngày thàng lập Ngành BHXH Việt Nam, chúng ta vui mừng khẳng định rằng BHXH tỉnh Gia Lai đã vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt hoạt động phát triển đối tượng, thu, chi và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng bộ BHXH tỉnh năm 2019, các chỉ tiêu về phát triển đối tượng, thu đều đạt và vượt kế hoạch giao. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.324.212 người, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, số người tham gia BHXH: 85.712 người, (chiếm trên 10,80% LLLĐ của tỉnh); tham gia BHTN: 67.299 người (chiếm trên 8,50% LLLĐ); tham gia BHYT: 1.318.737 người (chiếm khoảng 89% dân số toàn tỉnh). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 2.464,1 tỷ đồng, đạt 105,90%KH. Tổng chi BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 trên 2.706,40 tỷ đồng, bằng 100,86% dự toán giao, trong đó, chi BHXH, BHTN trên 1.860,10 tỷ đồng, bằng 99,07% dự toán giao; chi KCB BHYT trên 846,30 tỷ đồng, bằng 104,56% dự toán giao. Đến cuối năm 2019, có 92% đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử lĩnh vực thu BHXH, BHYT; 27% số hồ sơ giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chế độ BHXH; có 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn kết nối liên thông trong giám định thanh toán chi phí KCB BHYT.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thông tin, tuyên truyền; thi đua, khen thưởng, các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ công tác khác được Đảng ủy, Ban Giám đốc BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm, là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Những kết quả đạt được trong năm 2019 là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương, của BHXH Việt Nam và sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc và tập thể công chức, viên chức, người lao động của BHXH tỉnh Gia Lai đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả đó đã và đang tạo ra tiền đề và điều kiện thuận lợi để BHXH tỉnh Gia Lai bước vào năm mới Canh tý 2020 với niềm phấn khởi, tự tin ngày càng cao hơn, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của BHXH tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Chương trình số 55-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Chương trình số 68-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều Lễ, Hội lớn của đất nước của dân tộc và của tỉnh.

Chào đón năm mới Canh Tý 2020, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BHXH tỉnh, sự điều hành dân chủ, khách quan của Ban Giám đốc và sự đoàn kết, thống nhất, toàn tâm, toàn lực của công chức, viên chức, người lao động hợp đồng ngành BHXH tỉnh Gia Lai sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.
(Lê Hoàng, 21/01/2020)

Ý kiến bạn đọc