Hoạt động ngành

UBND huyện Kông Chro giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

UBND huyện Kông Chro có Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Theo đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của huyện chiếm 97,28% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH chiếm 6,7% lực lượng lao động và tỷ lệ lao động tham gia BHTN chiếm 4,2% lực lượng lao động toàn huyện.

Trên cơ sở kế hoạch được giao cùng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo BHXH tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và sự cố gắng nỗ lực của tập thể cơ quan BHXH huyện tin rằng cùng với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thì chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn sẽ được thực hiện và hoàn thành kế hoạch giao.
(Bình Hà, 11/01/2018)

Ý kiến bạn đọc