Hoạt động ngành

Một số lưu ý khi thanh toán chi phí KCB BHYT bằng hóa đơn điện tử

Ngày 11/09/2017, BHXH Việt Nam có công văn hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ quan BHXH ký hợp đồng hoặc cho người tham gia BHYT đi KCB theo chế độ BHYT. Theo đó, cơ sở y tế thực hiện hóa đơn điện tử có trách nhiệm cung cấp hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy cho cơ quan BHXH ký hợp đồng hoặc cho người tham gia BHYT đi KCB theo chế độ BHYT.

Vì lý do khách quan, người tham gia BHYT đi KCB theo chế độ BHYT, chưa được cơ sở y tế cho hưởng quyền lợi, sẽ được thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH. Khi tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH ngoài thành phần hồ sơ theo quy định. Nếu cơ sở y tế thực hiện hoá đơn điện tử phải thì được chuyển sang hoá đơn giấy; trường hợp người bệnh chưa được cơ sở y tế cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi cho người bệnh, cơ quan BHXH tiếp nhận thành phần hồ sơ thanh toán trực tiếp và tiếp nhận hình ảnh của hóa đơn điện tử do người bệnh cung cấp. Khi thực hiện giám định để thanh toán cho người bệnh, cơ quan BHXH đề nghị cơ sở y tế thực hiện chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy cho người bệnh.

Việc chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy như thế nào là đúng quy định. Để hiểu rõ vấn đền này chúng tôi xin trích Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về khởi tạo, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

*Nguyên tắc chuyển đổi: Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định gồm: Điều kiện; Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi; Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu trên.

*Điều kiện: Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc; Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy; Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

*Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi: Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

*Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi: Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm thống nhất với cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT sử dụng hóa đơn điện tử trong việc truyền, nhận, lưu trữ hóa đơn điện tử về việc sử dụng hóa đơn điện tử để thanh toán chi phí KCB BHYT cho cơ sở y tế và trong việc cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi cho người bệnh để thanh toán trực tiếp./.
(Hà Thanh, 22/09/2017)

Ý kiến bạn đọc