Hoạt động ngành

Kông Chro: Cấp thẻ BHYT theo Quyết định 582 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đồng bào dân tộc thiểu số sống vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có phát sinh mới theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH huyện Kông Chro đã phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng chưa được cấp thẻ BHYT trình UBND huyện phê duyệt in thẻ BHYT cho đối tượng theo đúng quy định.

Kết quả đến ngày 15/6/2017, BHXH huyện đã in và bàn giao cho các xã, thị trấn 2.337 thẻ BHYT, trong đó cấp thẻ cho đối tượng người Kinh sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là 452 người, người đồng bào dân tộc thiểu số sống vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là 1.925 người, nâng tổng số người tham gia BHYT lên trên 48 ngàn thẻ, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 96,7% dân số. Trong thời gian tới, BHXH huyện phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng thực hiện kiểm tra công tác giao thẻ cho người dân tại các xã, thị trấn đảm bảo việc giao thẻ được kịp thời.
(Mỹ Hạnh, 16/06/2017)

Ý kiến bạn đọc