Hoạt động ngành

BHXH thị xã An Khê với công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện

Ở nước ta, việc thực hiện Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho mọi người lao động thông qua việc mở rộng độ bao phủ và nâng cao hiệu quả của chính sách BHXH tự nguyện góp phần quan trọng không chỉ cho sự phát triển kinh tế mà còn nhằm mục tiêu ổn định xã hội và an sinh cho mọi người dân. Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đã khẳng định và đặt ra mục tiêu “Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện...”

Luật BHXH năm 2014 là một trong các chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, bắt đầu thực hiện kể từ ngày 01/01/2008 theo quy định của Luật BHXH năm 2006. Đến ngày ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật BHXH số 58/2014/QH13 để thay thế Luật BHXH năm 2006 quy định về chính sách BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Đã mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua việc bỏ quy định khống chế trần tuổi tham gia; thay đổi quy định mức sàn thu nhập tối thiểu đóng BHXH tự nguyện. Nhà nước có chính sách hỗ trợ với một số nhóm đối tượng khi tham gia BHXH tự nguyện; linh hoạt phương thức đóng… Tuy nhiên thực tế cho thấy chính sách này chưa thực sự thu hút được sự tham gia của người dân.

Qua 11 năm thực hiện (2008-2018), số lượng người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thị xã vẫn còn rất ít chiếm tỷ lệ thấp trong độ tuổi lao động như 9 tháng của năm 2018 chỉ có 52 đối tượng tham gia thu được 337,87 triệu đồng, chủ yếu là thu tập trung vào đối tượng đã đóng BHXH bắt buộc đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí. Do đó việc hoàn thiện công tác triển khai BHXH tự nguyện, khuyến khích người lao động tham gia chế độ này có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội nước ta, là nhiệm vụ cấp bách của tất cả các cơ quan ban ban ngành, đặc biệt là ngành BHXH, trong đó có BHXH thị xã An Khê.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân không tham gia BHXH tự nguyện là do họ không nắm được thông tin vì vậy cần phải nâng cao nhận thức của người lao động về sự cần thiết khi tham gia BHXH tự nguyện. Do đó BHXH thị xã An Khê xác định phải tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện đến tất cả các đối tượng, ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân với các hình thức qua báo chí, Đài phát thanh truyền hình địa phương và phối hợp với Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ và UBND xã phường tổ chức đi đối thoại trực tiếp tại 11 xã phường trên địa bàn.

BHXH thị xã đã xây dựng và mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện. Đến nay đã có 48 đại lý xã phường và bưu điện. BHXH đã hướng dẫn, tập huấn chính sách BHXH tự nguyện đối với nhân viên đại lý thu để phối hợp tuyên truyền, tư vấn đến người dân. Xây dựng nội dung tuyên truyền bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện. Hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa đang, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thời gian đến BHXH thị xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan cấp chính quyền, các hội, đoàn thể và trung tâm thông tin các ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền Luật BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ BHXH trong việc xử lý và giải đáp các vấn đề của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện. Cán bộ phải thường xuyên trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin, chính sách nhằm đảm bảo hoạt động BHXH tự nguyện đạt được hiệu quả cao.
(Huongbhxhak, 25/09/2018)

Ý kiến bạn đọc