Hoạt động ngành

BHXH thị xã An Khê: Nâng cao chất lượng cấp thẻ BHYT học sinh năm học 2018-2019

Trong những năm qua, BHXH thị xã An Khê đã tích cực phối hợp với các cơ ban, ban ngành liên quan, đặc biệt là phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai BHYT học sinh. Số lượng học sinh tham gia BHYT ngày càng tăng từ 87,36% năm học 2016-2017 lên 88,97% năm 2017-2018 tăng 1,61% tương ứng tăng 347 học sinh. Việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cũng đã được triển khai quyết liệt, đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHYT còn chưa đồng đều tại một số trường (Trường THPT Dân tộc nội trú đạt 61,52%, Trường THCS Mai Xuân Thưởng đạt 68,98%, Trường TH Đỗ Trạc 69,88%), việc cấp lại, đổi thẻ do sai thông tin vẫn còn xảy ra...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục triển khai BHYT học sinh, sinh viên đảm bảo đúng quy định, BHXH thị xã An Khê đã thực hiện một số nội dung như: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình quản lý thu và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia. Khi phát hiện thẻ BHYT trùng chuyên quản phải xác định lại mã số BHXH đồng thời liên hệ ngay với cơ quan BHXH cùng cấp một mã số BHXH để xử lý giảm trên phần mềm TST. Tăng cường chủ động kiểm tra và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để kiểm tra, rà soát danh sách, dữ liệu đối tượng tham gia BHYT, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót, hạn chế thẻ BHYT cấp trùng trước khi phát hành. Đối với những thẻ BHYT đã phát hành trùng phải thực hiện giảm thu, giảm thẻ BHYT ngay tại thời điểm phát hiện trùng. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Đối với trường hợp HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in danh sách cấp thẻ BHYT gửi cho các trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng. Đối với trường hợp HSSV chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.
(Huongbhxhak, 26/09/2018)

Ý kiến bạn đọc