Hoạt động ngành

Phổ biến Nghị quyết số 37-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Nhằm tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2019, Đảng ủy cơ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đoàn Ngô – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, đảng viên các chi bộ trực thuộc và toàn thể viên chức, người lao động khối Văn phòng BHXH tỉnh Gia Lai.
Đại diện Đảng ủy cơ sở đã truyền đạt, phổ biến nội dung cơ bản của hai Nghị quyết trên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, viên chức, người lao động trong cơ quan, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Theo đó, Nghị quyết số 37-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về hai tiêu chuẩn là diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Từ năm 2022 đến 2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019-2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính. Đồng thời Nghị quyết đề cập hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các mục tiêu nêu trên. Cụ thể là rà soát, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm đồng bộ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của hầu hết nhân dân.

Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cũng như những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.
(Lê Hoàng, 18/04/2019)

Ý kiến bạn đọc