Hoạt động ngành

Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 27/11/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết, Quy định, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Chiều ngày 05/12/2018, Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Tham dự Hội nghị có đ/c Thới Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Đảng uỷ viên, các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ tham dự. Đ/c Đoàn Ngô - Đảng ủy viên, Phó giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết, Quy định, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).
Tại Hội nghị các đại biểu tham dự được nghe phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Thới Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thể chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực. Chú trọng phát triển thị trường nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đẩy nhanh độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…
(Phòng TCCB, 06/12/2018)

Ý kiến bạn đọc