Hoạt động ngành

BHXH tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019, BHXH tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”. Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai đạt được kết quả, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị BHXH các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ khoảng 11% trở lên so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN chiếm tỷ lệ khoảng 9% trở lên so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ trên 90% so với dân số; hạn chế nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi thấp hơn năm 2018.

2. Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực phòng chống lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Sử dụng an toàn, hiệu quả quỹ BHXH, BHYT.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hiện đại thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; nâng cấp hệ thống các phần mềm, cập nhật tăng, giảm dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin không chỉ đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà mở rộng theo dõi tăng, giảm, biến động 100% dân số trong toàn tỉnh; liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám bệnh BHYT; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với các sở, ban ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.

4. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”. Chú trọng nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

5. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; rà soát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xác định, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

6. Rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.

7. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh trở lên; đội ngũ công chức, viên chức Ngành BHXH tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, có ý chí phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

8. Tham gia tích cực các phong trào thi đua năm 2019 theo đợt, theo chuyên đề gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Kết thúc năm, căn cứ vào thành tích của tập thể và cá nhân đạt được để lựa chọn đại diện xuất sắc, tiêu biểu phù hợp, đề nghị cấp trên khen thưởng.

9. Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

- Về tập thể: 100% tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong số 28 đơn vị phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố: Phấn đấu có từ 95% trở lên tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trong đó phấn đấu có từ 50% đơn vị đạt “Tập thể lao động xuất sắc”. Phấn đấu có 03 đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam năm 2019 (Tập thể BHXH tỉnh và 02 BHXH huyện, thị xã, thành phố).

- Về cá nhân: 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có 95% trở lên cá nhân trên tổng số cán bộ viên chức của mỗi đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó phấn đấu có 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai kêu gọi các tập thể và công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất./.
(Phòng TCCB, 11/01/2019)

Ý kiến bạn đọc