Hoạt động ngành

Gia Lai: Kiện toàn, mở rộng mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ngày 10/4/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 355/BHXH-KTTN về kiện toàn hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo đó, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố và đại lý thu, điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thực hiện một số nội dung sau:

Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát số đại lý hiện có trên địa bàn theo hợp đồng đại lý thu mà cơ quan BHXH đã ký kết, đồng thời báo cáo số đại lý đã cấp thẻ, chưa cấp thẻ nhân viên đại lý theo Quyết định 999/QĐ-BHXH ngày 01/10/2014 và đại lý đã được đào tạo theo Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để cấp thẻ cho các nhân viên đại lý hoạt động theo quy định, những đại lý đã được ký hợp đồng nhưng ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả tiến hành thu hồi thẻ nhân viên đại lý, thanh lý hợp đồng đại lý, đối với đại lý đang còn đang hoạt động, tiến hành giao chỉ tiêu phát triển đối tượng, số thu cho từng đại lý thu trên địa bàn từng xã. Thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý thu, điểm thu trên địa bàn; phân công cán bộ theo dõi tình hình hoạt động đại lý thu, điểm thu kịp thời phát hiện những thiếu sót và chấn chỉnh những sai phạm. Định kỳ hàng tháng đối chiếu biên lai thu tiền, số tiền đại lý đã nộp với hồ sơ kế toán và xác định số đối tượng tham gia mới, tái tục để thanh toán hoa hồng cho đại lý thu, nhân viên địa lý thu theo đúng quy định. Định kỳ hàng quý, tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động đại lý thu, đồng thời cung cấp thông tin mới về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước cho đại lý để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; UBND xã, các tổ chức kinh tế rà soát, thống kê đối tượng có nguyện vọng làm đại lý thu, nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình trên địa bàn, lập hồ sơ, thủ tục làm đại lý thu, chậm nhất đến hết ngày 20/4/2018 báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổ chức đào tạo, cấp giấy chứng nhận đại lý thu.

Đối với đại lý thu, nhân viên đại lý thu, thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng đại lý, thông báo kịp thời cho cơ quan BHXH những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng đại lý thu. Tổ chức các điểm thu hợp lý trên địa bàn, công khai bảng hiệu đại lý theo đúng quy định, thường xuyên phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân, thay đổi tác phong từ hành chính sang tác phong phục vụ, hướng dẫn người tham gia kê khai, lập thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo đúng quy định, thu đúng, đủ số tiền người tham gia phải nộp, ghi và cấp biên lai thu tiền cho người tham gia 01 liên, trong 3 ngày kể từ ngày thu tiền của người tham gia phải chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH huyện, đòng thời gửi danh sách người tham gia cho cơ quan BHXH huyện để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; trường hợp số tiền trên 10 tháng lương cơ sở thì phải nộp ngày trong ngày, nhận sổ BHXH tự nguyện; thẻ BHYT hộ gia đình chuyển đến người tham gia kịp thời, đúng theo quy định, hằng tháng đối chiếu biên lai, quyết toán tiền thu với cơ quan BHXH huyện, chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền nếu để thất thoát hoặc gây thiệt hại cho cơ quan BHXH, người tham gia BHXH, BHYT trong bất kỳ trường hợp nào, do nguyên nhân khách quan hay chủ quan.

Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc BHXH tỉnh, hệ thống mạng lưới đại lý thu trên địa bàn tỉnh sẽ đáp ứng được yêu cầu, phục vụ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từng bước góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.
(Phương Chi, 16/04/2018)

Ý kiến bạn đọc