Phòng Cấp sổ, thẻ

Ông Nguyễn Huy Giáp
Trưởng phòng
Bà Võ Thị Hường
Phó trưởng phòng

Tập thể phòng Cấp sổ, thể

1/ Chức năng:

Phòng Cấp sổ, thẻ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý, hướng dẫn và tố chức thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; việc ghi, cập nhật quá trình đóng và những thay đổi trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế, bảo hiếm thất nghiệp của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế, bảo hiếm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiếm xã hội tỉnh phê duyệt kế hoạch in, cấp phát phôi số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tố chức thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện cấp sổ bảo hiếm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật, xác nhận quá trình tham gia của người lao động theo quy định.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc cấp, sử dụng số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và các nghiệp vụ liên quan đến công tác cấp, quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; theo dõi tăng, giảm số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
 4. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các tố chức, cá nhân trong việc tổ chức đối chiếu hồ sơ đóng bảo hiếm xã hội, bảo hiếm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; ghi và xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiếm thất nghiệp của từng đối tượng để làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết chế độ bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 5. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 6. Quản lý tập trung cơ sở dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế.
 7. Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 8. Tham gia các đoàn kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 9. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phố biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 10. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.2008.
 11. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp sổ, thẻ.
 12. Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3/ Danh sách viên chức của phòng:

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Huy Giáp Trưởng phòng
2 Võ Thị Hường Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Công Vinh Chuyên viên
4 Hồ Thị Thùy Linh Chuyên viên
5 Nguyễn Trường Thành Cán sự
6 Đặng Đăng Thiên Nhân viên
7 Hoàng Thị Huyền Trang Nhân viên
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Đại hội Chi bộ Sổ thẻ-CNTT nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp
BHXH tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn
Những ngày tháng 5 nhớ Bác.
Công đoàn cơ sở BHXH tham gia Hội thao Cán bộ CCVC-Lao động lần thứ VI
Bàn giao sổ BHXH cho người lao động