Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Ông Lê Tiến Mạnh
Trưởng phòng
Bà Hồ Thị Thanh Phương
Phó trưởng phòng
Ông Đòan Công Danh
Phó trưởng phòng

Tập thể phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

1/ Chức năng:

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) tổ chức thực hiện và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội); quản lý đối tượng hưởng các chế độ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 2. Phối hợp với Văn phòng trong việc lập kế hoạch về số lượng phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và theo dõi, cập nhật thông tin về quản lý cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.
 3. Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm đối tượng tháng trước chuyển qua, số đối tượng tăng, giảm và di chuyển trong tháng; điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 4. Lập danh sách người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 5. Thẩm định hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý đối tượng hưởng, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm số đối tượng tăng, giảm và di chuyển hưởng trong tháng, đối tượng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 6. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng và phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 7. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý số người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 8. Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 9. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 10. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
 12. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 13. Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3/ Danh sách viên chức của phòng:

STT Họ tên Chức vụ
1 Lê Tiến Mạnh Trưởng phòng
2 Hồ Thị Thanh Phương Phó trưởng phòng
3 Đoàn Công Danh Phó trưởng phòng
4 Nguyễn Thị Phương Nga Chuyên viên
5 Nguyễn Phạm Quỳnh Như Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên
7 Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên
8 Nguyễn Đại Khánh Cán sự
9 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên(CĐ)
10 Lê Thị Thắm Chuyên viên(CĐ)
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo mức tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2018
Chế độ BHXH một lần nhìn từ nguyên tắc đóng – hưởng, chia sẻ rủi ro và sự an toàn của quỹ BHXH
Cải cách chính sách BHXH góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội
Tích cực phòng, chống tham nhũng là góp phần đảm bảo an sinh xã hội
Tăng cường công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện