Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Ông Nguyễn Văn Mau
Trưởng phòng:
Bà Đỗ Thị Bích Hợp
Phó trưởng phòng
Bà Lê Thị ánh Hồng
Phó trưởng phòng

Tập thể phòng Giám định bảo hiểm y tế

1/ Chức năng:

Phòng Giám định bảo hiểm y tế có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phân bổ thẻ bảo hiểm y tế cho cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 2. Xây dựng dự toán chi quỹ bảo hiểm y tế hàng quý, hàng năm và phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 3. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.
 4. Tổ chức thực hiện quy trình giám định bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 5. Thẩm định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và người có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý.
 6. Tổng hợp chi phí, dự báo cân đối quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý và hàng năm.
 7. Quản lý tập trung cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 8. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế.
 10. Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tế.
 11. Tham gia các đoàn kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm y tế; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 12. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 13. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
 14. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định bảo hiểm y tế.
 15. Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3/ Danh sách viên chức của phòng::

STT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Mau Trưởng phòng
2 Lê Thị Ánh Hồng Phó trưởng phòng
3 Đỗ Thị Bích Hợp Phó trưởng phòng
4 Nguyễn Văn Dũng Chuyên viên
5 Văn Thị Thu Hoài Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Tường Vy Chuyên viên
7 Phạm Thị Mỹ Dung Chuyên viên
8 Huỳnh Thị Thanh Vân Chuyên viên
9 Vũ Thị Hà Chuyên viên
10 Trịnh Thị Mỹ Lệ Chuyên viên
11 Bùi Ngọc Diễm Chuyên viên
12 Trần Nguyễn Trà My Nhân viên
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT
Không thu hồi thẻ BHYT của người lao động giảm
Ngày 15/03/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017
Viện Chiến lược và Chính sách y tế làm việc với BHXH tỉnh Gia Lai
UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT