Lịch công tác tuần
Sáng Chiều
Thứ 2
17-7
-7h00: Chào cờ đầu tuần (GĐ, các PGĐ, CCVC khối VP. BHXH tỉnh)
-7h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH Chư P ưh – Kông Chro (T/P theo kế hoạch đã phê duyệt).
-9h00: PGĐ Ngô làm việc với lãnh đạo BHXH huyện Chư Păh (lãnh đạo phòng CĐBHXH, KHTC, GĐBHYT và TT-KT cùng dự) P. giao ban.
-13h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH Ia Pa – Chư Sê (T/P theo kế hoạch đã phê duyệt).
Thứ 3
18-7
-7h30: Tập huấn công tác Thanh tra – kiểm tra cho viên chức toàn hệ thống (T/P theo kế hoạch đã duyệt dự ) Hội trường lớn.
-7h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH Phú Thiện – Ia Grai (T/P theo kế hoạch đã phê duyệt)
-13:30 Giám đốc làm việc với tập thể viên chức phòng CNTT ( lãnh đạo phòng KHTC, TCCB và VP cùng dự ) P. giao ban.
-13h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH Krông Pa – Đăk Đoa (T/P theo kế hoạch đã phê duyệt).
Thứ 4
19-7
-7:30 Giám đốc đi kiểm tra công vụ tại BHXH huyện Chư Pưh - Chư Sê ( lãnh đạo các phòng : TCCB, KHTC, GĐBHYT, QLT và VP cùng đi ) xe Misubishi.
-7h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH Mang Yang – Chư Prông (T/P theo kế hoạch đã phê duyệt).
-13h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH TX Ayun Pa – Đăk Pơ (T/P theo kế hoạch đã phê duyệt).
-14:00 Họp Ban chỉ huy quân sự BHXH tỉnh (Các đ/c trong BCH quân sự, lãnh đạo phòng TCCB, VP và 02đ/c Tiểu đội trưởng dự) P. giao ban
Thứ 5
20-7
-7:30 Giám đốc đi bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện Đăk Pơ ( Đ/c Thảo - PGĐ, Danh - phòng KHTC, Hoạt - VP, Giáp - CST cùng đi ) xe Misubishi.
-7:30 PGĐ Khánh dự hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 do Sở Y tế tổ chức ( Đ/c Mau cùng đi ) xe Altis.
-13h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH Kbang – Đức Cơ (T/P theo kế hoạch đã phê duyệt).
-13h00: PGĐ Khánh dự họp Hội đồng GĐYK
-13h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH TX An Khê và Chư Păh ( T/P theo kế hoạch đã phê duyệt).
-13:30 Sát hạch chuẩn bị bổ nhiệm viên chức quản lý ( phòng TCCB chuẩn bị nội dung ) P. giao ban.
Thứ 6
21-7
-7:30 Giám đốc đi nghiệm thu công trình xây dựng BHXH huyện Đức Cơ ( Ban QL dự án, giám sát, thi công, đ/c Danh, Cư - phòng KHTC, Hoạt - VP cùng đi ) xe Misubishi.
7h30: Thẩm định Quyết toán quý 2/2017 BHXH thành phố Pleiku (T/P theo kế hoạch đã phê duyệt).
-13h30: Giao ban tuần (Ban giám đốc, trưởng các phòng NV)
-16h00: Vệ sinh cơ quan.
Thứ 7
22-7
Trực lãnh đạo: PGĐ Ngô;
-Các phòng làm việc theo TB.
- Nghỉ
Chủ nhật
23-7
- Nghỉ - Nghỉ